Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next

agness catering

  1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, w szkole zorganizowano stołówkę.
  2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników firmy AGNESS Catering Agnieszka Radecka dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 263 w Warszawie.
  3. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczo opiekuńczych w godzinach.

   rodzaj posiłku godziny wydawania
   śniadanie 8.45 – 9.00
   obiad – świetlica, oddział przedszkolny 11.45 – 12.10
   obiad - świetlica 12.45 – 13.00
   obiad – klasy I-IV 12.10 – 12.30
   obiad – klasy V-VII + gimnazjum 13.15 – 13.35
   podwieczorek 14.00 – 14.30
  4. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w stołówce osobom nie spożywającym posiłków w tym również rodzicom uczniów.
  5. Opiekę nad dziećmi z oddziału przedszkolnego i klas I–III szkoły podstawowej sprawują wychowawcy klas lub wychowawczynie świetlicy.
  6. Uczniowie klas starszych spożywają posiłki w czasie przerw obiadowych, a nad ich bezpieczeństwem czuwają nauczyciele dyżurujący.
  7. W stołówce obowiązuje zmiana obuwia.
  8. Ubrania wierzchnie zostawiamy w szatni, a teczki, plecaki, tornistry itp. w czasie spożywania posiłków przechowujemy w miejscu do tego przeznaczonym.
  9. Uczniom wracającym z treningu sportowego, który odbywał się poza terenem szkoły zabrania się wchodzenia do stołówki bez wcześniejszego przebrania się i bez zmiany obuwia.
  10. Podczas obiadu obowiązują zasady kulturalnego zachowania przy stole.
  11. Po zakończeniu posiłku należy odnieść naczynia do okienka „zwrot naczyń”.
  12. W szkole wywieszany jest jadłospis dekadowy, zatwierdzany przez Dyrektora szkoły.
  13. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, normami żywieniowymi dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
  14. Opłaty za obiady wnosi się u menedżera stołówki z góry przez ostatnie pięć dni miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków lub do piątego dnia nowego miesiąca.
    W tych dniach menadżer stołówki przyjmuje wpłaty
   • w godzinach rannych 7.00 - 8.00 oraz
   • w godzinach popołudniowych 15:00 – 17:00
   • Wyżej wymienionych opłat można dokonywać w formie przelewu:


ING Bank Śląski

    numer konta:

08 1050 1025 1000 0091 3531 3766

   Przy wpłacie na konto prosimy o zaznaczenie w tytule przelewu:
  • imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła
  • za jaki miesiąc wnoszona jest opłata
  • ilość posiłków
  • wybór zestawu (zestawy podane są w cenniku)
 1. Potwierdzenie przelewu rodzic lub opiekun zobowiązany jest dostarczyć w terminie trzech ostatnich dni roboczych danego miesiąca do menadżera stołówki lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W przypadku jednorazowych obiadów opłaty należy wnieść najpóźniej do godziny 8:00 dnia, w którym nastąpi korzystanie z posiłku. Osoby, które nie wniosą opłat w terminie, do czasu uregulowania płatności - nie mogą korzystać ze stołówki.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku kierownik punktu żywieniowego może wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w terminie późniejszym.
 4. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności.
 5. Obiady można odwoływać osobiście, drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., SMS lub telefonicznie na numer 604 526 807.
 6. W przypadku zawodów, wycieczek , konkursów czy wyjść ze szkoły obiady powinny być odwołane przez nauczycieli, trenerów, rodziców lub logistyka ds. sportu na dwa dni przed wyjściem ze szkoły.
 7. W przypadku nie odwołania obiadu, istnieje obowiązek pokrycia przez rodzica kosztu przygotowanego przez kuchnię posiłku za okres nieobecności.
 8. Możliwe jest spożycie posiłków w danym dniu wyjścia o późniejszej godzinie po uzgodnieniu z menadżerem stołówki do godz. 9.00
 9. Powstała nadpłata za zgłoszone nieobecności odliczana jest w odpłatności za obiady w następnym miesiącu.
 10. Rezygnację z posiłków należy zgłosić do menedżera stołówki najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
 11. W wyjątkowych sytuacjach uzgodnieniu Dyrektora szkoły z menadżerem stołówki, możliwe będzie wykorzystanie pomieszczenia stołówki na zajęcia lekcyjne.
 12. Uczeń może korzystać z refundacji posiłków przez OPS w oparciu o przepisy o pomocy społecznej oraz na podstawie indywidualnej decyzji o zwolnieniu wydanej przez Dyrektora, dlatego też w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka prosimy o kontakt z pedagogiem lub z dyrektorem szkoły.*

  *pomoc społeczna - wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce, zwany dalej „wnioskiem”, którego wzór stanowi załącznik do Zarządzenia nr 2048/2008 Prezydenta m.st. Warszawy, o którym mowa na wstępie, obsługiwany jest następująco:

  1. wniosek składany jest do Dyrektora szkoły, wniosek może zostać złożony przez:
   • rodziców ucznia,
   • pełnoletniego ucznia,
   • nauczyciela szkoły,
   • inne pełnoletnie osoby;
  2. do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów, a w przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia, mogą to być:
   • oświadczenia o wysokości dochodów,
   • inne dokumenty, w tym zaświadczenia z instytucji pomocy społecznej lub opinia pedagoga szkolnego, potwierdzające trudną sytuację materialną ucznia.

 

agnes catering-stopka

Zapisz

Zapisz